مواجهه و مکاشفه

بدتر از این... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
بر ما سالی گذشت و بر زمین احوالی... :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
من اناری را میکنم دانه... :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
تولد مرزی :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
به بهانه روز خواهر... :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
سایا یعنی زلال، یعنی یکرنگ و بی‌ریا... :: ۱۳٩۳/٤/٩
کمی آهسته‌تر... :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
بهار ایز کامینگ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
زندگی به مثابه همه چی...2 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
و آنگاه خداوند دوست خوب را آفرید... :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
من 28 ساله... :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
زندگی به مثابه همه چی... :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
زندگی یعنی چی؟!!... :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
مقوله‌ی توجه در زندگی... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
مقوله‌ی توجه در زند :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
مقوله‌ی توجه در زندگی... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
مقوله‌ی توجه در زندگی... :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
مدرسه‌ی زندگی... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
خونه‌ی جدید برای مواجهات و مکاشفات جدید... :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
نگاهت را چند سانت پایین تر بیاور- گزارش اول... :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
نگاهت را چند سانت پایین تر بیاور... :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
ُسالی که گذشت... سالی که می‌آید... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
چگونه مشکلاتمان را شستشو دهیم... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
آسان دوستی کردن یا ... :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
she's my supergirl... :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
امشب اگر یاری کنی... :: ۱۳٩۱/۸/٥
اوضاع به این نحوه...! :: ۱۳٩۱/٧/۳
عامه پسند... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
آن من که می جویم تو را... :: ۱۳٩۱/٤/۸
نصیحت هایی دوستانه از یک آستین پیرهن بیشتر پاره کرده... :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
لحظات ناب خوشی... :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
مادر موجودی نه برای خود... :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
از هر زبان که می‌شنوم مکرر است... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
سایا یعنی یکرنگ و بی‌ریا... (ژانر خانوادگی) :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
یادم هست :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
سومین آخر سالونه ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
لطفاً طبق دستور پزشک معالج مصرف شود... :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
وتغییر ابتدای بودن است... :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
سفر نامه ... تفاوت نامه ... تشکر نامه... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
و مرگ که در همین حوالی است... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
عادت و ترس و تردید ...!!! :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
کوله پشتی... :: ۱۳٩٠/٩/٢
خودخواه... :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
من و شب تولد... :: ۱۳٩٠/۸/٤
تورّق... :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
باید کسی باشد... :: ۱۳٩٠/٧/٤
مکاشفات دلی... :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
من و فلسفه انتظار... :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
بعضی کارا خودجوشش قشنگه... :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
آدم، کلمه،معنا... :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
وقتی که عرش دل می‌لرزد... با مخاطب خیلی خاص!!! :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
لذت‌ زندگی... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
تلاش معقول یا زور بیخود... مسئله این است!!! :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
When U R the BAD one... :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
این چش شده؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
دل‌گرم یا دل‌بسته... مسئله این است!!! :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
واقع‌بین دوست داشتنی... :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
و تو چه می‌دانی ...؟!! :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
آینه و فلسفه دوستی 2... :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
آینه و فلسفه دوستی... :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
به جان جدم حضرت کاغذ... :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
آخر سالونه... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
و ما که بی مسئولیتیم... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
یا درست حرف بزن یا سکوت عاقلانه کن!!! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
چقدر می‌تونین به اطمینانتون اطمینان داشته باشین... :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
بغلی بگیر... :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
و آنگاه خداوند دختر را رساند... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
و تو چه می‌دانی حظ مزخرف چیست؟!! آیا... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
و ما که بی‌توجهیم... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
من و جو سازمانی... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
دل‌های سرمایه‌دار... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
تعریف دوست... :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
تعلق خاطر... :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
اولین‌های دلنشین...:)) :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
خاطراتی که چرب شد... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
آی امان... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
من و جک و جونورا و فلسفه ...3 :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
من و جک و جونورا و فلسفه...2 :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
من و جک و جونورا و فلسفه...1 :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
از تو حرکت ... :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
تقابل سنت و مدرنیته...! :: ۱۳۸٩/٩/٩
درد امروز من... :: ۱۳۸٩/٩/٤
این روزهای ما... :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
خوشبختی یعنی... :: ۱۳۸٩/۸/٤
در آستانه‌ی تولد... :: ۱۳۸٩/۸/٢
آ ... مثل آبان :: ۱۳۸٩/۸/٢
و یک سالگی... :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
سیلی زندگی!!! :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
وقتی...، می‌فهمی که ...آره!!! :: ۱۳۸٩/٧/٧
پرونده سازی برای عشق...!!! :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
روم به دیوار ... ژانر شناسی!!!! :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
حال بد ... پارت توو!! :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
مقوله‌ی پیچیده‌ی تصمیم‌گیری!!!! :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
قیاس ادما و نوستالژی مداد فشنگی!!!! :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
واکنش‌ها متفاوت به کنش مشابه :: ۱۳۸٩/٦/٦
نیمه‌ی تاریک وجود!!! :: ۱۳۸٩/٦/۱
مادر...!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
حال بد ... پارت وان :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
برو کشک خودت رو بسسسساب!!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
بخاطر خاطره‌ها :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
روی خوش طعم غرورت :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
مادر بودن نوعی مرض است!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
توضیحات و تغییرات :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
جعبه‌ی سایه :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
داستان زندگی یک ملکه!!! :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
ریز مکاشفات:)) :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
اعترافات شب دلتنگیِ!!! :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
صاحب عروسی و عزا :| :: ۱۳۸٩/٤/٩
زد و خورد زندگی!!! :: ۱۳۸٩/٤/٢
دلگرمی های کوچک زندگی :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
اندر احوالات خرسواری:)) :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
من و دل :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
شیطان بود یا نبود!!!؟ :: ۱۳۸٩/٢/٧
بابا عزیزم رفت!!!:( :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
بر سر آنم که گر ز دست برآید... :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
سالی که گذشت:) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
تضاد توأمان 2:) :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
تضاد توأمان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
امید مادرانه:) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
دردناک نامه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
تو بودی چی کار می‌کردی؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
انتخاب :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
آرکتایپ نامه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
بابا عزیز :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
دقت به یک گزاره!!! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
گذر زمان :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
خانوم، دولتیه دیگه!!!! :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
my little sAmyAr and his little friends:x :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
از فرق‌های من و خدا :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
یک تجربه، یک درس، یک نصیحت:) :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
شأن نزول :) :: ۱۳۸۸/٩/۸
گلچینی از شهرزاد فرستاده ها :: ۱۳۸۸/٩/٤
آهسته تغییر می‌کنیم :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
HapPy birthDaY to ME:D ورژن ادیت شده مورخ فردای تولد :: ۱۳۸۸/۸/٦
حضور :: ۱۳۸۸/۸/٢
خوش‌آمد گویی :: ۱۳۸۸/٧/٢٦